top of page

Co si může kupující před koupí zjistit o kupované nemovitosti a prodávajícím

Máte zájem o nemovitost a potřebujete zkontrolovat, jak je to s jejím vlastnictvím? Co vše lze zjistit z katastru nemovitostí nebo jiných veřejných registrů pro ověření, zda je zamýšlená koupě nemovitosti bezpečná? Jednoduše zjistitelných informací je celá řada.


O kupované nemovitosti

Prostřednictvím webových stránek katastru nemovitostí (www.cuzk.cz), sekce „Nahlížení do katastru nemovitostí“, si může každý zdarma a bez jakékoliv registrace ověřit některé údaje týkající se vybrané nemovitosti, a to především, kdo je vlastníkem, nebo zda vlastnické právo není nijak omezeno (např. zástavním právem, věcným břemenem), event. zda není nemovitost zatížená exekucí, nebo ohledně ní neběží nějaké katastrální či sporné soudní řízení. Zároveň je možné ověřit z katastrální mapy polohu nemovitosti.


Bližší významné informace lze pak zjistit za poplatek z výpisu z katastru nemovitostí nebo nahlížením do sbírky listin katastru nemovitostí.


Výpis z katastru nemovitostí je veřejná úřední listina, která prokazuje stav nemovitosti k okamžiku jeho vyhotovení. Lze jej pořídit na katastrálním úřadě nebo na jakémkoliv Czech Pointu. Výpis z katastru nemovitostí je členěn na několik částí (A až F). V části A najdete informace o vlastníkovi či vlastnících a jejich spoluvlastnických podílech. Část B obsahuje identifikaci nemovitostí. Specifikace nemovitostí tak, jak je vymezena ve výpisu z katastru nemovitostí, by měla následně přesně odpovídat specifikaci nemovitosti v převodní smlouvě. K pozornosti doporučuji zejména části C a D, z nichž se blíže dozvíte v katastru zapsané zatížení nemovitosti. Na rozdíl od výše zmíněného internetového náhledu se zde dozvíte více podrobností (např. komu svědčí věcné břemeno, k zajištění jaké pohledávky je zřízeno zástavní právo, jaká exekuce či soudní spor je veden ohledně nemovitosti, nebo zda o nemovitosti právě neprobíhá u katastrálního úřadu jakékoliv řízení o změně zápisu v katastru nemovitostí apod.). V části E se uvádí, na základě jaké listiny (tzv. nabývacího titulu) vlastník svou nemovitost nabyl (kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení o dědictví apod.).


Nahlédnout je možné dále i do listin, které byly podkladem pro jednotlivé zápisy v katastru nemovitostí. Ze sbírky listin katastru nemovitostí si tak lze vyžádat prostou či ověřenou kopii např. předchozí kupní smlouvy, prohlášení vlastníka o vymezení bytových/nebytových jednotek v domě, ale i žaloby zahajující soudní spor ohledně nemovitosti. Ve většině případů, především je-li listina mladšího data (tj. je zde šance, že již byla katastrálním úřadem převedena do elektronické formy sbírky listin), ji lze pořídit taktéž na Czech Pointu. Jinak je zapotřebí se za tímto účelem vypravit na příslušný katastrální úřad. K nahlédnutí do sbírky listin katastru lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost.


O prodávajícím

Před koupí určité nemovitosti doporučuji si z dostupných veřejných rejstříku krátce prověřit i osobu prodávajícího. Bude-li mít prodávající dluhy, může se stát, že nemovitost bude postižena exekucí a nucenou dražbou, a to i v době, kdy již jednáte o koupi, případně jste uzavřeli kupní smlouvu, zaplatili kupní cenu a návrh na vklad vašeho vlastnictví k nemovitosti putuje na katastrální úřad. Postižení nemovitosti novou exekucí pak může být pro vás nemilým překvapením.


Existenci dluhů prodávajícího je možné ověřit především z insolvenčního rejstříku (přes webové stránky www.justice.cz), kde se lze bezplatně dozvědět, zda na prodávajícího nebyl podán insolvenční návrh pro jeho předlužení. Dále je možné si za poplatek elektronickou cestou pořídit výpis z rejstříku exekucí prodávajícího, z něhož se dozvíme, zda nebyla na majetek prodávajícího nařízena jakákoliv exekuce. Nakonec lze důvěryhodnost prodávajícího zdarma ověřit i z rejstříku plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR (dostupného přes webové stránky www.mfcr.cz), ze kterého zjistíme, zda je prodávající, pokud je plátcem DPH, plátcem spolehlivým, či nespolehlivým.


Každopádně pokud si se zjištěnými informacemi nevíte rady anebo si nejste jisti jejich vyhodnocením, rádi Vám budeme k ruce.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page