top of page

Srovnání manželství a registrovaného partnerství: o co jsou stejnopohlavní páry ochuzeny?

Že partnerský svazek není jen pro heterosexuální páry, ví český právní řád již od roku 2006. Nicméně užití pojmu manželství stejně jako některá práva manželů zůstávají stejnopohlavním párům zapovězena. Jaké konkrétní rozdíly skrývá manželství a registrované partnerství, se dozvíte právě v tomto článku.


Majetek a dluhy

Velkým rozdílem mezi oběma instituty je úprava majetku nabytého párem za dobu trvání svazku. Společné jmění manželů (SJM), jak již vyplývá ze samotného názvu, se týká pouze manželů, a nikoliv registrovaných partnerů. Do společného jmění manželů občanský zákoník zahrnuje jednak všechen majetek, který manželé po dobu soužití nabudou. Zahrnuje ovšem i všechny dluhy, které manželé po dobu svazku nastřádají. Zkrátka platí: „co je moje, to je tvoje.“ Pravidlo má své výjimky, které se týkají zejména darování a dědictví – dar určený pouze obdarovanému nabývá jen obdarovaný, dědictví náleží jen dědici. Osobní věci náleží vždy jen jejich uživateli (kartáček na zuby, oblečení apod.).


Možná si říkáte: „Počkat, vždyť to je na nic, můj přítel hospodaří jak osmileté dítě.“ V takovém případě si můžete daný režim upravit – SJM zúžit, rozšířit, nebo ho naopak vůbec nemít a každý si může jet po svém. Nutno upozornit, že se SJM se pojí daňové výhody. Stejně tak je jednodušší samotné nakládání s majetkem (není potřeba plná moc od druhého apod.).


Registrovaní partneři žádnou obdobnou úpravu nemají. Stejnopohlavní páry nabývají majetek buď do svého výlučného vlastnictví, nebo do klasického podílového spoluvlastnictví (půl na půl) se svým partnerem. Registrace jim žádné nové, zjednodušující uspořádání majetku nepřináší.


Právo bydlet

Společný domov je základem každého zdravého vztahu. Na to pamatuje také občanský zákoník. Samozřejmě pouze u manželů.


V případě, že manželé bydlí v domě nebo bytě (v houseboatu nebo v obytném vozu, podle chuti), ke kterému má výhradní právo bydlet pouze jeden z manželů (typicky je v jeho vlastnictví), vzniká toto právo automaticky též druhému z manželů. Právo bydlet spočívá v oprávnění druhého manžela užívat nemovitost, což mimo jiné znamená, že vlastnící manžel nemůže druhého manžela vystěhovat. V případě nájemního bydlení jednoho z manželů vzniká sňatkem druhému manželovi společný nájem.


Ani jedno z těchto práv registrovaným partnerům nesvědčí. Je tedy pouze na partnerovi s výhradním právem k obydlí, zda umožní druhému u něj bydlet. V případě nájmu musí partneři klasicky uzavřít společnou nájemní smlouvu.


Uzavírání svazku

Pro mnoho žen a mužů, je svatba jedním z životních vrcholů. Uzavření manželství je snadné a vstoupit do posvátného svazku lze prakticky kdykoliv a kdekoliv. Občanský sňatek se uzavírá před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva v přítomnosti matrikáře a dvou svědků. Možný je samozřejmě i sňatek církevní. V každém případě se dokonce i podle občanského zákoníku jedná o veřejnou a slavnostní událost.


Registrované partnerství může být na rozdíl od manželství uzavřeno pouze na 14 konkrétních úřadech v České republice (jeden v každém kraji) a pouze v určených dnech a časech před matrikářem. Na slavnostní okamžik zapomeňte, jedná se o administrativní úkon beze svědků. Jistě, stejnopohlavní páry si také mohou uspořádat svou svatbu, právní důsledky ale slavnost mít nebude. Přejete-li si s partnerem sdílet příjmení, můžete, ale zadarmo to na rozdíl od manželů nebude. Církevní registrované partnerství je samozřejmě dokonalým oxymóronem.


S uzavřením manželství se také pojí dva dny volna – jeden placený, druhý neplacený. Den placeného volna získáte i v případě svatby vašeho dítěte. V případě svatby vašich rodičů máte nárok pouze na den neplaceného volna. U registrovaného partnerství se s ničím podobným nepočítá.


Rodinné vazby

Uzavřením sňatku vznikají manželům nové příbuzenské vztahy. V případě registrovaného partnerství mohou partneři na tchána, tchýni či švagrovou zapomenout. Žádný takový vztah k rodině partnera ze zákona nevzniká.


Děti

Jedno z nejkontroverznějších témat týkající se stejnopohlavních párů jsou děti. Momentálně není možné, aby spolu stejnopohlavní páry oficiálně společně vychovávaly děti.


Zákonodárci v minulosti zašli dokonce tak daleko, že do zákona o registrovaném partnerství vložili ustanovení, dle kterého osoba, která do registrovaného partnerství vstoupí, ztrácí možnost adoptovat děti úplně. Ústavní soud naštěstí zakročil a předmětné ustanovení zrušil. Ani za současné úpravy ale není možné, aby si stejnopohlavní páry osvojily dítě nebo aby si jeden z partnerů „přiosvojil“ dítě druhého.


V případě, že jeden z partnerů dítě má (např. z předchozího vztahu, případně si ho sám osvojil), druhý partner je pouze faktickým rodičem, nikoliv zákonným zástupcem dítěte. S tím je logicky spojena řada nepříjemností, tak například:

  • v případě zrušení registrovaného partnerství faktický rodič ani faktičtí prarodiče nemají nárok dále se s dítětem vídat

  • faktický rodič nemůže za dítě automaticky vystupovat vůči škole, lékaři apod. (záleží na benevolenci, případně je nutná plná moc)

  • faktický rodič nemá právo na informace o zdravotním stavu dítěte a právo podílet se na jeho léčbě

  • dítě nemá nárok na sirotčí důchod po faktickém rodiči, který zemře

  • dítě po faktickém rodiči nedědí ze zákona a není nepominutelným dědicem

Dědění

Dědictví je jedním z mála institutů, kde česká právní úprava registrované partnery neupozaďuje. Registrovaní partneři či partnerky po sobě dědí ze zákona. Závěť tak není nutná. Registrovaní partneři dědí, stejně jako manželé, v první dědické skupině, společně s dětmi zemřelého partnera. Majetek se mezi tyto osoby rozdělí rovnoměrně. V případě, že by zemřelý děti neměl, dědil by pozůstalý partner (manžel) ve druhé skupině společně s rodiči zemřelého a osobami, které žily se zemřelým ve společné domácnosti. V tomto případě však partnerovi (manželovi) připadne alespoň polovina pozůstalosti. Pokud nemá zemřelý ani rodiče, dostane partner (manžel) majetek celý.

V souvislosti s úmrtím partnera je nutné připomenout, že vdovský a vdovecký důchod registrovaným partnerům (nečekaně) nenáleží.


Závěr

Život registrovaných partnerů není jednoduchý a registrované partnerství se manželství podobá jen vzdáleně. Upřímně doufáme, že tato diskriminace již brzy skončí a pevně věříme, že změnu ustojí i nejedna tradiční rodina.


Comments


bottom of page