top of page

Starosta, funkce mnoha možností

Výsledky podzimních komunálních voleb rozhodnou o nové politické reprezentaci v každé obci. Do funkcí přivedou bez pochyby celou řadu nových starostů, anebo ve svých křeslech naopak udrží starosty současné. Starosta je ze své funkce čelním představitelem celé obce, zároveň je tento funkcionář i radním a zastupitelem, takže jeho slovo má vliv na každé rozhodnutí obce. S touto veřejnou funkcí je samozřejmě spojeno mnoho povinností, ale v prvé řadě poskytuje zvolenému občanovi nespočet pravomocí. Na prvním místě proto jistě vyvstane otázka, jakou mocí v obecním světě vlastně starosta oplývá, kdy může jednat sám nebo kdy potřebuje souhlas zastupitelstva či rady obce.Je třeba mít na paměti, že níže nastíněná pravidla neplatí vždy. Obecní zastupitelstvo totiž může svým rozhodnutím některé pravomoci starosty omezit nebo mu je úplně odejmout.


Starosta, prodloužená ruka obce

Starosta je v první řadě hlavním představitelem obce při jednání s jinými subjekty a projevuje vůli obce navenek. Má za úkol reprezentovat obec tím, že vyjednává obsah různých dokumentů a smluv týkajících se obce. Platnost těchto písemností poté starosta stvrdí svým podpisem.

Neznamená to ovšem, že by mohl podepsat, co se mu zlíbí. Ve většině případů musí jeho podpisu předcházet souhlas obecního zastupitelstva nebo obecní rady. Starosta kupříkladu nemůže nakupovat či prodávat nemovitý majetek obce bez souhlasu zastupitelstva. Dále nemůže uzavřít smlouvu o dodávkách energií bez souhlasu rady obce.


Dokument, který nebyl schválen příslušným orgánem obce, avšak starosta na něj připojil svůj podpis, je dokonce absolutně neplatný. Starosta se v takovém případě může dostat i do trestněprávních potíží. Při takovémto překročení jeho pravomocí mu totiž hrozí stíhání za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Pro starostu je proto bezpečnější obstarat si preventivně schválení jiného obecního orgánu i v otázkách, kdy dle zákona není zřejmé, zda může jednat sám či nikoliv nebo se poradit s advokátem.


Starosta, šéf zaměstnanců obce

Starosta vykonává práva a povinnosti obce jako zaměstnavatele vůči tajemníkovi a těm zaměstnancům obce (obecní policisté, obecní lékař, zaměstnanci úklidových služeb města apod.), kteří nejsou zaměstnanci obecního úřadu. Ovšem pokud v obci nepůsobí tajemník, vykonává starosta tuto pravomoc i vůči zaměstnancům obecního úřadu.


V praktické rovině starosta jako zaměstnavatel uzavírá a ukončuje pracovní poměry, stanoví zaměstnancům plat a další. Nikdy však nemůže určovat celkový počet zaměstnanců v obecním úřadu, to náleží výlučně obecní radě případně zastupitelstvu obce. Starosta má také pravomoc se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenovat a odvolat tajemníka obce.


Nelze samozřejmě zapomenout na to, že starosta je povinen při jednání se všemi zaměstnanci obce dodržovat právní předpisy, mimo jiné zákoník práce.


Starosta, ochránce bezpečí obyvatel obce

Starosta je vrchním velitelem ozbrojených sil obce – obecní policie. Při zabezpečení záležitostí místního veřejného pořádku starosta spolupracuje také s Policií České republiky. Činí tak v případech, kdy by situace překročila možnosti obecní policie. Typickým příkladem je fotbalové utkání, kde se předpokládají nepokoje, nebo pořádání větších kulturních akcí.


Pokud v obci nastane krizová situace (nejčastěji půjde o živelné pohromy) starosta má oprávnění zřídit krizový štáb jako svůj pracovní orgán, nařídit a organizovat evakuaci osob z ohroženého území obce, organizovat činnost obce s cílem nouzového přežití obyvatel, nebo je dokonce oprávněn za takovýchto situací vyzvat občany, firmy a jiné právnické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci obci. V případě záchranných akcí má rovněž pravomoc požádat o spolupráci armádu.


V souvislosti s bezpečností v obci náleží starostovi také oprávnění zřídit jisté zvláštní orgány. Nepůjde ale o jakýkoliv orgán, na který by si starosta vzpomenul. Podmínkou totiž je, aby mu tuto pravomoc přidělil zvláštní zákon a jednalo se o výkon orgánu v přenesené působnosti (tzn. půjde o povinnosti, kterou na obec delegoval stát a obec je tak pro stát vykonává). Příkladem tak může být komise pro projednávání přestupků, komise pro sociálněprávní ochranu dětí nebo například komise povodňová. Ke zřízení těchto orgánů musí mít starosta vždy patřičné a obhajitelné důvody.


Starosta, pevná součást obecních orgánů

Prvně je třeba uvést, že je to zpravidla starosta, kdo svolává a řídí zasedání obecního zastupitelstva a rady. Je také na něm, aby na konci zasedání podepsal zápis z těchto jednání, i kdyby s obsahem nesouhlasil.


Nejenže je starosta členem zastupitelstva a rady obce, tyto orgány mají rovněž klíčový vliv na většinu rozhodnutí starosty. Jak již bylo zmíněno výše, právní předpisy vyžadují, aby s jednáním starosty vyslovilo zastupitelstvo nebo rada obce svůj souhlas. Příkladem jsou třeba následující činnosti, ke kterým starosta potřebuje souhlas zastupitelstva (nejedná se o kompletní výčet):

· vydávat obecně závazné vyhlášky obce

· schvalovat rozpočet obce

· rozhodovat o vyhlášení místního referenda

· zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce

· zřizovat a rušit obecní policii


Není-li v obci zřízena obecní rada, vykonává starosta její pravomoci. Tyto pravomoci může zastupitelstvo starostovi odejmout a vzít si dané úkoly za své. Výjimkami z výše uvedeného obecného pravidla jsou například vydávání nařízení obce a stanovení rozdělení pravomocí v obecním úřadě. Tyto pravomoci starostovi nikdy nenáleží, v případě absence rady je vždy vykonává zastupitelstvo.


V platné právní úpravě nemohou být orgánům obce přiděleny k rozhodování všechny myslitelné okruhy otázek. Vždy se najde bílé místo, se kterým zákonodárce nepočítal a nepověřil konkrétní orgán výkonem dané pravomoci, která spadá do samostatné působnosti obce. Proto platí jednoduché pravidlo – tyto pravomoci vykonává rada obce s výjimkou situací, kdy si je vyhradilo zastupitelstvo obce. Rada obce pak tyto své pravomoci může svěřit starostovi. Pokud rada obce není zřízena, tyto pravomoci vykonává starosta automaticky, bez dalšího. Typickým příkladem zejména u malých obcí je vydávání souhlasu obce ke stavbám, jejichž umístění či realizace se na území obce připravuje.


Starosta má také pravomoc zastavit výkon usnesení rady obce, pokud jej považuje za nesprávné. Nesprávnost může starosta spatřovat ve špatném postupu při jeho přijetí, ale také v tom, že se přijaté usnesení neshoduje s názory široké veřejnosti, případně vyjdou-li najevo nové podstatné skutečnosti, které rada při schvalování neznala. Starosta následně předloží problematické usnesení ke schválení nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce a požádá jej o definitivní rozhodnutí, zda problematické usnesení ponechat v platnosti či jej zrušit.


Starosta, demokrat

Starosta má velký vliv na pořádání voleb. Bez jeho přičinění a práce, kterou mu přidělil zákon, by například nikdo nestanovil volební okrsky v obci, nikdo by nestanovil počet členů okrskové volební komise nebo by vůbec nedošlo k informování voličů o době a místě konání voleb. Role starosty je tak v souvislosti s volbami stěžejní.


Starosta, ochránce rodiny a rodinného stříbra

Mezi milé pravomoci starosty obce patří pravomoc oddávat snoubence. Pro úplnost je třeba dodat, že oddat snoubence může také místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva. Slavnostní atmosféru umocní a vážnosti situaci dodá starostův náhrdelník – řetěz s velkým státním znakem.


Pravomoc, kterou většina starostů s radostí vykonávat nebude, je funkce garanta závěti. Tu bude starosta vykonávat za situace, kdy se na území jeho obce nachází člověk, který má důvodnou obavu o svůj život a bojí se, že by nestihl včas sepsat závěť před notářem. Dotyčný nešťastník na smrtelné posteli může závěť zaznamenat v přítomnosti starosty spolu s dvěma dalšími svědky a závěť bude platná.


Závěr

Získání důvěry obyvatel obce a být zvolen starostou či starostkou je ohromná čest, ale zároveň také veliká odpovědnost, a to nejen politická, ale také právní. Věříme proto, že tento článek dokáže objasnit povinnosti a peripetie spojená s touto významnou funkcí. Ani toto pojednání však nedokáže obsáhnout veškeré situace, které se po dobu výkonu funkce starosty mohou udát. V případě nejistoty proto všem úspěšným kandidátům doporučujeme obrátit se na advokáta a předejít tak zbytečným problémům.


Jan Komárek a Mgr. Marek Pelán, advokát

コメント


bottom of page